Emerce Conversion Rubriek oktober 2020: Op weg naar een experimenteercultuur

Organisaties met een digitaal product zullen het zonder een experimenteercultuur bijzonder lastig krijgen om de aandacht van de gebruiker voor zich te blijven winnen. Aan welke voorwaarden moet je hiervoor voldoen?

Betrouwbaarheid

Op basis van de resultaten van experimenten zoals A/B-testen worden beslissin­gen genomen door organisa­ties. Kleine en grote beslis­singen. Vaak zal er daarbij iemand zijn die vraagt: klopt deze data wel, kunnen we deze uitslag wel vertrouwen? Bijna iedereen heeft wel eens meegemaakt dat achteraf bleek dat er ergens in het toetsingsproces een fout is gemaakt, waardoor de uitslag die zo betrouwbaar leek, dit niet meer is. Deze conditio­nering wil je in jouw organi­satie pertinent voorkomen. Betrouwbaarheid van experi­menteren is een hele belang­rijke hygiëne factor. Zorg dat deze op orde is en blijft. Huur kennis in om deze fundamentele bouwsteen goed neer te leggen en te blijven controle­ren. Twijfel komt snel en ver­dwijnt erg langzaam.

Democratiseer

Het uitvoeren van een expe­riment kost extra tijd. Tijd die niet zo groot moet zijn dat het in de weg staat van de snelheid en flexibiliteit van teams. Of het nu een pro­duct-, marketing-, service- of retentieteam betreft: het doel is dat zij een experiment zelf­standig kunnen uitvoeren. Dat deze teams de middelen, kennis en tools hebben om dit op een betrouwbare ma­nier te doen. Bij voorkeur wordt valideren een vast ge­geven richting een release, een automatisme in het pro­ces. Als elke nieuwe feature ontwikkeld door een team automatisch live komt als A/B-test, dan ben je daar. In welke fase van experimenteer volwassenheid je ook bent: de les is dat hoe eerder je ontwikkelaars betrekt bij ex­perimenteren, hoe sneller je succesvol de cultuur van re­leasen aanpast.

Intern delen

Het hebben van een geïnte­greerd en betrouwbaar A/B-testproces binnen de or­ganisatie wil niet zeggen dat je ook groeit. Het behoed je wel voor het implementeren van zaken die de business schaden, maar voor succes­volle groei is klant- en pro­ductgedragskennis nodig. Deze kennis bouw je het snelste op door een cultuur te creëren waarin het delen van alle fouten en successen wordt gestimuleerd. Focus hierbij op het wegnemen van drempels, want veel mensen vinden het lastig om heel zichtbaar hun kennis te de­len. Tips hiervoor zijn het maken van een anoniem ar­chief van A/B-testen, een laagdrempelig en besloten online kanaal voor het delen van ‘misstappen’ en het hou­den en delen van interviews met teams die successen heb­ben behaald.

Extern delen

Een experimenteercultuur creëren in een organisatie kost tijd. Stapje voor stapje zullen collega’s hier in mee­gaan. Dit proces wordt ver­sneld wanneer er vooral nieu­we collega’s worden aangenomen die al een expe­rimenteermindset hebben. Collega’s die het heel gewoon vinden dat alles waar ze aan werken wordt getoetst. Om deze mensen te bereiken, zijn er marketing- en pr-activitei­ten nodig. Vertegenwoordi­gers van de organisatie die wel eenvoudig hun successen en fouten delen, wil je op re­levante congressen op het podium hebben staan en arti­kelen laten publiceren op de juiste websites. Zoals de or­ganisaties doen waarvan we weten hoe succesvol een cul­tuur van experimenteren kan zijn. Is jouw organisatie de volgende?


Online Dialogue oprichter Ton Wesseling is de vaste auteur van de terugkerende conversie-rubriek in Emerce magazine: het tijdschrift over “the next step in E-business”. Deze maand schreef hij over: Op weg naar een experimenteercultuur.

Klik op de afbeelding om deze te vergoten.

Op weg naar een experimenteercultuur
Emerce Conversion Rubriek oktober 2020

Ton Wesseling - founder

Trainer / consultant / lead voor conversie optimalisatie (CRO), digitale experimenten en A/B-testen. Meer informatie over Ton: TonW.com. Ton is de oprichter van Online Dialogue en nog altijd gepassioneerd CRO promoter via evenementen zoals Conversion Hotel en de Experimentation Culture Awards en platformen zoals ABtestguide en de Optimizers Community.