Online Privacy verklaring

Bij Online Dialogue zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zoals vastgelegd in VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016.

Meer informatie over deze verordening vind u hier. Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot ons beleid of onze werkwijzen inzake privacy, neem dan contact op met dpo.@onlinedialogue.nl.

In deze Online Pivacyverklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de websites van ONLINE DIALOGUE B.V., welk soort informatie we over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden, en op welke manier die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt.
Ook wordt hier beschreven op welke manier er cookies, webbeacons en andere technieken kunnen worden gebruikt.

  1. Het verzamelen van persoonsgegevens
  2. Gebruik van persoonsgegevens
  3. Bewaartermijn
  4. Cookies, webbeacons en andere technieken
  5. Advertenties op internet
  6. Links naar niet-ONLINE DIALOGUE-websites en naar applicaties van derden
  7. Bericht van wijzigingen
  8. Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens

Inleiding

U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u zich inschrijft voor een service, als u een abonnement van ons verlangt of, indien u een leverancier of business partner bent, als u zaken met ons wilt doen. En als u solliciteert op een vacature bij ONLINE DIALOGUE, dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

Registratie

Als u informatie wenst te ontvangen, publicaties downloadt, u inschrijft voor een live of virtueel evenement, of een proefversie aanvraagt, kunnen we u vragen om ons uw naam en andere informatie te verstrekken in verband met uw verzoek. We gebruiken die informatie in samenhang met uw verzoek en om met u te communiceren. Aan de hand van deze informatie kan, in de meeste gevallen, uw identiteit worden vastgesteld wanneer u onze websites bezoekt. We bewaren uw informatie voor mogelijke toekomstige contacten met u.

Daarnaast kunnen we u vragen een ONLINE DIALOGUE-ID te registreren. In dat geval dient u ons uw naam, e-mailadres, land en andere informatie te verstrekken indien dat nodig is voor het doel waarvoor we u vragen om u te registreren. Wanneer u onze websites bezoekt, wanneer u een verzoek indient of wanneer u een product of dienst bestelt of gebruikt, kan het ONLINE DIALOGUE-ID fungeren als uw unieke identificatie. Door u met een ONLINE DIALOGUE-ID te registreren, krijgt u vaak de mogelijkheid om uw privacyinstellingen aan te passen en te controleren.

Bij bepaalde producten en diensten van ONLINE DIALOGUE is specifiek een unieke registratie vereist ten behoeve van de levering van die producten of diensten. In dergelijke gevallen worden de registratiegegevens die u voor een product of dienst hebt opgegeven, slechts voor één doel gebruikt, namelijk voor het aan u leveren van dat product of die dienst.

Websitebezoeken

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als u een van onze websites bezoekt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres (met inbegrip van informatie die uit uw IP-adres kan worden afgeleid, zoals uw geografische locatie), het type browser dat u gebruikt en de versie en taal daarvan; de tijd en duur van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina’s die u binnen onze sites bekijkt, over de hoeveelheid tijd die u op elke site doorbrengt en over andere handelingen die u uitvoert terwijl u onze website bezoekt.

Ook maken we gebruik van technieken die het voor ONLINE DIALOGUE mogelijk maken om informatie over het gebruik van onze producten of diensten te verzamelen. Bijvoorbeeld om vast te stellen of u een e-mail hebt geopend en of u op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Meer informatie over de technieken die we gebruiken, vindt u hieronder in Cookies, webbeacons en andere technieken.

Marketinginformatie

De meeste informatie die we over u verzamelen, is afkomstig van directe interacties met u. Mochten wij via andere bronnen informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u, vragen we de desbetreffende leveranciers te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Wanneer u zich inschrijft voor een evenement, leggen we (online of offline) extra informatie vast met betrekking tot de organisatie van het evenement. Ook tijdens het evenement leggen we informatie vast, bijvoorbeeld over de deelname aan sessies en de resultaten van enquêtes. Evenementen worden mogelijkerwijs opgenomen en er kunnen groepsfoto’s worden gemaakt. We behouden ons het recht voor om foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden. Als u ons uw bedrijfscontactgegevens verstrekt (bijvoorbeeld door het aanbieden van een visitekaartje), kunnen we die gegevens gebruiken om met u in contact te treden.

De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen.

Terug naar boven

Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea’s wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier ONLINE DIALOGUE uw persoonsgegevens kan gebruiken.

Afhandeling van uw (aan)vragen

Als u iets bij ONLINE DIALOGUE aanvraagt, bijvoorbeeld een product of dienst, bepaald marketingmateriaal, of dat u wordt teruggebeld, dan gebruiken we de persoonsgegevens die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling. We kunnen ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsenquêtes of marktonderzoek.

Personalisering van onze websites

De persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze websites en onze diensten te laten werken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld content aanbieden waar u belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze sites voor u eenvoudiger maken. We kunnen die gegevens ook gebruiken voor het verbeteren van onze websites.

Het bieden van ondersteuning

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informeren over een update of fix van een bepaald product. We kunnen uw gegevens combineren met informatie die afkomstig is van andere transacties met u, zodat we u betere suggesties kunnen doen met betrekking tot productondersteuning.

Marketing

Net als de persoonsgegevens die we indirect over u hebben verzameld, kunnen de door u aan ONLINE DIALOGUE verstrekte persoonsgegevens door ONLINE DIALOGUE worden gebruikt voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u op de hoogte te houden van evenementen, producten, diensten en oplossingen die ONLINE DIALOGUE verkoopt en die een aanvulling zouden kunnen vormen op uw bestaande productportfolio. Voordat we dat doen, stellen we u echter in de gelegenheid om aan te geven of uw persoonsgegevens op deze manier mogen worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in de communicatie die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer we u bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op (zie “Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens”, hieronder).

Sommige van onze aanbiedingen of evenementen zijn wellicht “co-branded” of worden gesponsord door ONLINE DIALOGUE en derden, zoals business partners en solution providers, die producten of diensten van ONLINE DIALOGUE gebruiken, doorverkopen of aanvullen. Bij aanbiedingen en evenementen die “co-branded” zijn, wordt het bestaan van een dergelijk partnerschap duidelijk aangegeven en wordt u expliciet om toestemming gevraagd. Als u zich inschrijft voor deze aanbiedingen of evenementen, houd er dan rekening mee dat uw gegevens ook door derden kunnen worden verzameld, of aan derden ter beschikking kunnen worden gesteld. We raden u aan te informeren naar het privacybeleid van de desbetreffende derden, om inzicht te krijgen in de manier waarop zij met de gegevens over u omgaan.

Sollicitaties

Als u bij ONLINE DIALOGUE solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van ONLINE DIALOGUE is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. Wij kunnen die informatie overal binnen ONLINE DIALOGUE gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen.

Gebruik van informatie in de social computing-omgeving

ONLINE DIALOGUE biedt tools op het gebied van social computing op een aantal van haar websites om het online delen van gegevens en samenwerking mogelijk te maken voor personen die zich hebben geregistreerd voor het gebruik van die tools. Hiertoe behoren forums, wiki’s, blogs en andere platforms voor sociale media.
Als u deze applicaties downloadt en gebruikt, of als u zich registreert voor gebruik van deze social computing-tools, vraagt ONLINE DIALOGUE u wellicht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Op de registratiegegevens is deze Privacyverklaring van toepassing en dergelijke gegevens worden overeenkomstig deze Privacyverklaring beschermd, met uitzondering van informatie die niet automatisch aan andere deelnemers beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van uw profiel. Deze applicaties en tools kunnen ook vergezeld gaan van aanvullende privacyverklaringen met specifieke informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens. Om te begrijpen wat de applicaties en tools mogelijkerwijs doen, dient u die aanvullende verklaringen te lezen.

Op alle andere content die u beschikbaar stelt, bijvoorbeeld afbeeldingen, informatie, meningen of andersoortige persoonlijke informatie die u kenbaar maakt aan andere deelnemers van deze sociale platforms of applicaties, is deze Privacyverklaring niet van toepassing. Op dergelijke content zijn in plaats daarvan de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende platforms of applicaties van toepassing, plus eventuele aanvullende richtlijnen en privacygegevens die worden verstrekt bij het gebruik ervan, alsmede de processen waarmee u uw content uit dergelijke tools kunt verwijderen of hulp kunt krijgen om dat te doen. Raadpleeg die richtlijnen en privacygegevens als u meer wilt weten over de rechten en plichten van u, van ONLINE DIALOGUE en van andere partijen met betrekking tot dergelijke content. Houd er rekening mee dat de content die u op dergelijke platforms voor social computing beschikbaar stelt, breed beschikbaar kan worden gesteld aan anderen binnen en buiten ONLINE DIALOGUE.

Bescherming van rechten en eigendommen van ONLINE DIALOGUE en anderen
Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van ONLINE DIALOGUE, onze business partners, leveranciers, cliënten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor om uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een rechterlijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Kinderen

Tenzij anders aangegeven, zijn onze websites, producten en diensten niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Terug naar boven

Bewaartermijn

ONLINE DIALOGUE bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen).

Uw registratiegegevens worden bewaard zolang uw account of ONLINE DIALOGUE-ID actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op dpo.@onlinedialogue.nl.

Terug naar boven

Cookies, webbeacons en andere technieken

Zoals boven vermeld, leggen we informatie inzake uw bezoek aan onze websites en uw gebruik van onze ONLINE DIALOGUE services vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de effectiviteit, om uw ervaring persoonlijker te maken, om onze contacten met u af te stemmen op uw persoon en om onze producten en diensten te verbeteren. Dit doen we met behulp van diverse technieken, waaronder scripts, tags, Local Shared Objects (Flash cookies), Local Storage beacons (HTML5) en “cookies”.

Wat zijn cookies en waarom worden ze gebruikt

Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en dat vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer geïdentificeerd kan worden. Cookies worden vaak alleen gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van hun bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), alsmede voor het vereenvoudigen van de werking van websites. Als zodanig worden cookies niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welke aard dan ook.
Soms worden cookies echter ook gebruikt om de werking van een website toe te spitsen op een specifieke bezoeker, middels koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren. Na verloop van tijd biedt deze informatie waardevol inzicht om de gebruikerservaring te helpen verbeteren.

Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in “sessiecookies” en “permanente cookies”. Sessiecookies helpen bij een efficiënte navigatie door de website en houden uw progressie van pagina naar pagina bij, zodat u niet wordt gevraagd om informatie in te voeren die u tijdens hetzelfde bezoek al eerder hebt ingevoerd, of informatie die nodig is om een transactie uit te voeren. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige bezoek en volgende bezoeken. Ze worden opgeslagen op de harde schijf van het apparaat in kwestie en zijn nog steeds geldig als u uw browser opnieuw start. Wij gebruiken permanente cookies bijvoorbeeld om uw taal- en landvoorkeuren vast te leggen.

Hoe u uw privacyvoorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies kenbaar maakt

Bij het bezoeken van onze websites of online diensten kan u de mogelijkheid worden geboden om uw voorkeuren met betrekking tot cookies en vergelijkbare technieken in te stellen met behulp van opties en tools die via uw webbrowser of door ONLINE DIALOGUE worden aangeboden. Als er door ONLINE DIALOGUE een cookie manager is geïmplementeerd, wordt deze bij uw eerste bezoek aan onze website afgebeeld. U kunt uw voorkeuren opgeven voor vereiste cookies, vereiste en functionele cookies, en vereiste, functionele en advertentie cookies. Hier vindt u bovendien meer informatie over de gebruikte soorten cookies. Het gebruik van cookievoorkeuren heeft niet tot gevolg dat cookies die al op een apparaat aanwezig zijn, worden gewist. Cookies die al op een apparaat aanwezig zijn, kunnen worden gewist via de instellingen van uw webbrowser.
Hoewel geautomatiseerde signalen van de browser met betrekking tot trackingmechanismen (zoals “do not track”-instructies) op dit moment nog niet worden herkend door de websites van ONLINE DIALOGUE, is het gewoonlijk wel mogelijk om uw privacyvoorkeuren inzake het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technieken kenbaar te maken via uw webbrowser. Zoek in uw specifieke browser onder het kopje “Tools” of “Extra” (of iets vergelijkbaars) naar informatie over de besturing van cookies. In de meeste gevallen kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. U hebt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Omdat u bij gebruik van cookies kunt profiteren van bepaalde functies op onze websites of ONLINE DIALOGUE services, adviseren wij u het gebruik van cookies ingeschakeld te laten. Als u cookies blokkeert, uitschakelt of op een andere manier niet accepteert, worden bepaalde webpagina’s niet goed afgebeeld.

Webbeacons en andere technieken

Sommige ONLINE DIALOGUE websites en ONLINE DIALOGUE services maken gebruik van webbeacons of andere technieken om die sites, services of producten op maat te maken voor de bezoeker en om op die manier betere klantenservice mogelijk te maken. Deze technieken zijn in gebruik op een aantal pagina’s verspreid over de websites van ONLINE DIALOGUE. Als een bezoeker deze pagina’s opent, wordt er een niet op de persoon terug te voeren bericht van dat bezoek gegenereerd.

Webbeacons werken meestal in combinatie met cookies. Als u niet wilt dat uw cookiegegevens worden gekoppeld aan uw bezoeken aan deze pagina’s of aan uw gebruik van deze producten, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen, in uw browser dan wel in het product zelf. Doet u dit, dan worden deze bezoeken nog steeds gedetecteerd door webbeacons en andere technieken, maar worden ze niet meer gekoppeld aan informatie die anders zou zijn opgeslagen in cookies.

Voor het opslaan van contentinformatie en voorkeuren maken wij gebruik van Local Shared Objects, zoals Flash-cookies, en Local Storage, zoals HTML5. Derden met wie wij samenwerken om, op basis van uw internetactiviteiten, bepaalde functies op onze website te kunnen aanbieden of advertenties van ONLINE DIALOGUE op websites van anderen te kunnen tonen, maken voor het verzamelen en opslaan van informatie eveneens gebruik van Flash-cookies of HTML5. Diverse browsers beschikken over eigen tools waarmee HTML5 kan worden verwijderd.

We kunnen ook webbeacons opnemen in marketingmails of nieuwsbrieven. Op die manier kunnen we nagaan of die berichten zijn geopend en of er op de daarin aanwezige links is geklikt.

Bij het gebruik van knoppen van derden op social media is het mogelijk dat bepaalde informatie wordt vastgelegd, zoals uw IP-adres, het type en de taal van uw browser, de toegangstijd en het adres van de website waar u vandaan komt, en als u op de sites van dergelijke social media bent ingelogd, kunnen ze de verzamelde informatie tevens koppelen aan uw profiel op die site.

Wij hebben geen toegang tot deze trackingtechnieken van derden.

Terug naar boven

Advertenties op internet

ONLINE DIALOGUE plaatst geen advertenties van derden op haar websites, maar adverteert wel op websites van anderen. Maak uzelf vertrouwd met het privacybeleid van die website-exploitanten en netwerkadverteerders; u komt dan te weten welke gewoontes zij hanteren wat betreft advertenties, zoals het soort informatie dat zij mogelijkerwijs verzamelen omtrent uw internetgebruik.

Terug naar boven

Links naar niet-ONLINE DIALOGUE-websites en naar applicaties van derden

Om het voor u mogelijk te maken interactief te werken met andere websites waarop u wellicht een account hebt (zoals Facebook en andere social-mediasites) of om deel te nemen aan community’s op dergelijke sites, kunnen we links afbeelden of applicaties van derden inbedden zodat u vanaf onze websites kunt inloggen, content kunt plaatsen of deel kunt nemen aan community’s.

Het is ook mogelijk dat we algemene links naar niet-ONLINE DIALOGUE-websites aanbieden.

Op uw gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden van toepassing, en alvorens de links of applicaties te gebruiken, dient u zich op de hoogte te stellen van het privacybeleid in kwestie. ONLINE DIALOGUE is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de inhoud van dergelijke andere websites.

Terug naar boven

Bericht van wijzigingen

Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze Privacyverklaring, melden we dat middels het plaatsen van een bericht op onze website en zoals anderszins wettelijk voorgeschreven.

Terug naar boven

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Mocht u een vraag hebben over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door ONLINE DIALOGUE, dan kunt u een e-mail sturen naar dpo.@onlinedialogue.nl.

U kunt ook contact met ons opnemen op:
ONLINE DIALOGUE
St Jacobsstraat 31
3511 BL Utrecht
Nederland

In bepaalde gevallen is het mogelijk om uw persoonsgegevens via internet te bekijken of te wijzigen. Als uw gegevens niet via internet toegankelijk zijn en u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan ONLINE DIALOGUE hebt verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op.

Meer informatie over uw rechten vindt u hier